Praktijkvoorwaarden

Elke dag doen we ons best u zo goed mogelijk te helpen, daarom zijn we ook hulpverlener geworden. Maar om ons werk goed te kunnen blijven doen zijn er praktijkregels en voorwaarden. Het geeft duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten en wat wij voor u kunnen betekenen. Als ingeschreven patiënt bij huisartsenpraktijk Eikesingel, gaat u akkoord met onderstaande praktijkreglement en haar voorwaarden. Deze kunnen wijzigen door wetgeving of voortschrijdend inzicht.

 

1. 10 minuten consulten: wij werken net als in de rest van Drachten en Nederland met het landelijk gebruikte 10-minuten-per-medische-klacht-systeem. Wij zijn hierin geen koploper maar volger. Dit is een functionele bekostigingsstructuur in opdracht van uw ziektekostenverzekeraar. Dit klinkt streng, maar is het niet. Het betekent dat wij max. 10 minuten PER medisch probleem voor u reserveren. Vaak is deze tijd ook voldoende om u te helpen.

Vanaf juni 2023 werken wij met de meeste spreekuren met 15 minuten per patiënt in afwachting van vergoeding door de zorgverzekeraar. 

 

De doktersassistente zal u daarom – bij het maken van een afspraak – vragen naar de reden van komst. Indien nodig zal zij doorvragen om de klacht te verhelderen. Zo kunnen wij het consult voorbereiden en rekening houden met de benodigde consulttijd. 

 

Voor deze werkwijze is vertrouwen nodig in de kennis en kunde van de doktersassistente. Al onze gediplomeerde doktersassistenten zijn hiervoor bevoegd en bekwaam en gaan discreet met deze taak om.

 

2. Afspraak annuleren: afspraken kunnen tot maximaal 24 uur van te voren worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. Reclamatie van deze kosten bij uw verzekeraar is niet meer mogelijk. Op deze manier hopen wij de beschikbare consulttijd voor iedereen zo optimaal te houden.

 

In onze praktijk hanteren wij de volgende no show-kosten voor:

 • een gemist 10 min. consult bij de huisarts of assistente        =  €  15 
 • een gemist 20 min. consult bij de huisarts of assistente        =  € 25 
 • een gemist 20 min. consult bij de POH (=duurzame zorg)      =  € 25 
 • een gemist > 20 min. consult bij de POH (=duurzame zorg)   =  € 45 
   

3. Regulier werkende huisartsen: de huisartsen zijn universitair opgeleid en gediplomeerd. Elke arts is terug te vinden in het BIG-register. In onze praktijk is sprake van reguliere geneeskunde, dus geen homeopathie of alternatieve geneeskunde. De opleiding tot basisarts duurt 6 jaar met aansluitend nog eens 3 jaar voor de opleiding tot huisarts. Jaarlijks volgen de huisartsen de wettelijk vereiste nascholingsuren.

 

4. Doktersassistenten: in elke huisartsenpraktijk in Nederland is de doktersassistente voor u het eerste aanspreekpunt. Bij haar kunt u met veel praktische vragen terecht. Bij haar maakt u afspraken, vraagt u visites aan en kunt u inlichtingen krijgen over verwijsbrieven, machtigingen, recepten en dergelijke. De assistentes hebben ook een eigen spreekuur, waarin zij bepaalde controles en behandelingen uitvoeren. Dagelijks worden deze handelingen met de huisarts besproken. Jaarlijks volgen de assistenten nascholingen over diverse onderwerpen.

 

5. Praktijkondersteuner (zgn. POH’s): de praktijkondersteuner is bevoegd en bekwaam om op geprotocolleerde wijze patienten met COPD, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, suikerziekte een psychische problematiek te begeleiden. Zij verricht lichamelijk onderzoek, interpreteert uitslagen, past uw medicatie aan of voorziet u van een (leefstijl)advies. Dit vindt plaats onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huisarts. Jaarlijks wordt de benodigde kennis voor deze spreekuren onderhouden middels nascholing.

 

6. Arts-patiëntrelatie: voor een werkbare arts – patiëntrelatie is in beginsel wederzijds vertrouwen nodig. Indien er geen vertrouwen (meer) is in de behandeling of behandelaar, vragen wij u dit kenbaar te maken. Het is ons streven dit dan samen met u op te lossen. Lukt dit niet, dan adviseren wij u een andere huisartsenpraktijk te kiezen. Uw huisarts blijven bezoeken zonder een bevredigende oplossing kan leiden tot medisch onverantwoorde situaties.

 

7. Wet WGBO: onze praktijkvoering en werkwijze van alle medewerkers zijn conform de medisch professionele standaard en conform de wet WGBO. Dit betekent kortweg, dat wij u voorzien van onafhankelijk advies, maar ook luisteren naar uw eigen wensen en/of ideeen. In overleg komen wij dan uit op een behandelplan/overeenkomst.

 

8. Gelijkheid: wij benaderen en behandelen iedereen zonder oordeel op professionele gelijke wijze, maar met oog voor zijn of haar persoonlijke situatie, ongeacht geslacht, ras, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, sociale achtergrond of uw bezoekfrequentie van de praktijk (de Eed van Hippocrates).

 

9. Beroepsgeheim en privacy: alle bij ons bekende (medische) informatie binnen of buiten uw medische dossier wordt beschermd door het beroepsgeheim. Dit betekent dat wij geen medische informatie of uitslagen met familieleden of derden (verzekeraars, bedrijfsartsen, politie of rechtelijke macht) zullen bespreken zonder uw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming. Medische informatie kan en mag wel gedeeld worden met andere hulpverleners als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandeling.

 

In het kader van privacy en bescherming persoongegevens, wordt onze administratie indien van toepassing apart gescheiden van de overige administratie en alszodanig ook apart vernietigd door een erkend bedrijf.

 

10. Informatieplicht van patiënt: binnen de wet WGBO zijn ook de plichten beschreven van de patiënt. Daaronder valt het volledig informeren van uw huisarts over uw gezondheid dat relevant kan zijn voor het medisch onderzoek en/of behandeling.

 

11. Onafhankelijk advies: verder is het belangrijk hier te vermelden, dat wij als behandelaar, verwijzer geen financiële vergoeding zullen ontvangen of aannemen bij een doorverwijzing naar een andere hulpverlener of instantie.

 

12. Ongevraagd advies: het kan voorkomen dat wij soms ongevraagd bepaalde onderwerpen bij u bespreekbaar maken. Zoals bv. het stoppen met roken, het streven naar gewichtsverlies bij overgewicht, bewegingsadviezen, verstandig eten, of de therapietrouw. Dit heeft een informerend en motiverend karakter teneinde uw gezondheid te behouden of te verbeteren. Indien u dit niet wilt, kunt u dit aangeven en houden wij hier rekening mee.

 

13. Medicatie: wij adviseren altijd de bijsluiter van uw medicijnen te lezen en te beoordelenZo kunt u zelf een afweging maken om iets wel of niet te gebruiken en alert te zijn op eventuele bijwerkingen. Indien u hier vragen of twijfels over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de huisartsenpraktijk.

 

14. Visites: aan het einde van de ochtend en middag worden huisvisites afgelegd. Een huisbezoek is ALLEEN voor ernstig zieken of chronische patienten, die echt te ziek zijn om vervoerd te worden. De onderzoeksmogelijkheden op de praktijk zijn namelijk beter dan in een thuissituatie. 

Een visiteverzoek kunt u tussen 08:00 en 11:00 uur ’s ochtends aanvragen. De assistente bepaalt samen met de huisarts of een visite in uw geval verstandig/nodig is.

 

15. Wanneer contact op te nemen met de huisarts ?: wij adviseren in het algemeen altijd contact op te nemen met de huisartsenpraktijk als uw gezondheid achteruit gaat, u zieker wordt ondanks een ingestelde behandeling of twijfelt aan de diagnose of het gegeven behandeladvies. Spaar geen klachten op!

 

16. Waarneming: tijdens onze afwezigheid of waarneming gedurende de avond, nacht, weekend, vakantie en/of calamiteit wordt de medische zorg en verantwoordelijkheid tijdelijk overgedragen aan de waarnemende huisarts en/of Dokterswacht.

 

17.  Spoedlijn: het gebruik van onze telefonische spoedlijn is alleen voorbehouden aan diegene die in acute nood verkeren. Op deze wijze willen wij bereikbaar blijven voor spoedzaken en blijven voldoen aan de landelijke eisen bereikbaarheid 1e lijn huisartsenzorg. Bij misbruik wordt de verbinding verbroken. In levensbedreigende situaties raden wij u aan 112 te bellen.

 

18.  Telefoongesprekken: alle telefoongesprekken kunnen worden opgenomen ten behoeve van leerdoeleinden, dossiervoering of bij calamiteiten voor juridische doeleinden.

 

19.  Garantie op genezing: hoewel wij elke dag als doktersassistente, POH of als huisarts ons best doen om u op buitengewoon prettige manier goed en veilig te helpen, kan het voorkomen dat wij als hulpverlender fouten maken of daarin als mens te kort schieten.

 

Als huisarts zien we namelijk ziekten of problemen vaak al in een vroeg stadium, zonder dat er nog duidelijkheid is over de precieze oorzaak. Soms blijkt later pas wat de oorzaak was voor de lichamelijke klachten. Dit maakt ons vak zo lastig. In een ziekenhuis zijn vaak meer en uitgebreidere onderzoeksmogelijkheden. Om deze kwetsbaarheid zoveel mogelijke te minimaliseren, adviseren we om bij twijfel over uw gezondheid op tijd (lees: in een zo vroeg mogelijk stadium of bij aanhoudende klachten) contact op te nemen met de praktijk. Ook na een eerder bezoek aan de praktijk, kunt u altijd weer terug komen als uw klachten blijven bestaan of als u het niet vertrouwd. Zo kunnen we samen verder kijken wat we voor u kunnen doen. Samen helpen wij elkaar.

 

20. Ongewenst gedrag: Elke dag, is het ons streven iedereen weer zo goed mogelijk te helpen. Daarom zijn we ook hulpverlener geworden. Vreemd genoeg zijn agressief gedrag, diefstal, verbale (be)dreiging en/of geweld in de gezondheidszorg niet geheel ondenkbaar meer geworden. Voor ons als hulpverlener in deze praktijk, ligt daar de grens. Bij laster en/of smaad en in bovengenoemde gevallen nemen wij contact op met politie en zal aangifte worden gedaan. 

 

21. Uitslagen: zodra wij uw medische uitslagen binnen hebben, wordt u hierover teruggebeld. Na 2x geen gehoor, sturen wij u een verzoek om contact op te nemen met de praktijk. Wij geven geen uitslagen door aan partners, collega’s, vrienden en/of kennisen tenzij u hier eerder expliciet toestemming voor heeft gegeven bij de huisarts. Dit is conform de huidige richtlijnen en beroepsgeheim.

 

22. Ontslagbrieven specialist: met het inschrijven bij een huisartsenpraktijk gaat u in beginsel akkoord met de (schriftelijke) terugkoppeling aan ons door de specialist over uw behandeling of aandoening aan ons als uw huisarts. De wet stelt, dat hiervoor geen expliciete toestemming van u voor nodig is tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. Op deze manier behouden wij als huisarts de zgnd. “poortwachtersfunctie”.

 

23. Kosten (“Eigen risico”): U betaalt geen eigen risico voor een bezoek aan de huisarts. Voor aanvullende (be)handelingen zoals bijv. röntgen-, bloed-, urine- of ontlastingsonderzoek betaalt u wel eerst het eigen risico. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg, die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld:

 • een ziekenhuisopname
 • medisch specialistische zorg (een bezoek of behandeling door een medisch specialist). Let op: dus ook een urine- of faeceskweek of SOA-onderzoek vallen hieronder, want deze onderzoeken worden beoordeeld door een medisch microbioloog
 • medicatie (inclusief vaccinaties en/of spiraal), genees- en/of verbandmiddelen
 • psychische zorg
 • hoortoestellen
 • logopedie
 • fysiotherapie
 • stoppen met roken-consulente
 • dietiek
 • podoloog en steunzolen

Als huisarts hebben wij geen zicht op de exacte hoogte van deze bedragen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of bezoek : www.watzegtmijnpolis.nl.


Wij worden als huisarts steeds vaker ingeschakeld als intermediair in het vergoedingenbeleid dat is opgesteld door uw zorgverzekeraar. De landelijke beroepsvereniging van huisartsen (LHV) stelt zich daarom op volgens onderstaande standpunten:

 • dat het de verantwoordelijkheid is van uw zorgverzekeraar haar polishouders te informeren over de verzekerde zorg. Dit geldt zowel voor de basis- als aanvullende zorg.
 • de huisartsen doelmatige en veilige zorg nastreven.
 • de wijze van vergoeding geen rol speelt bij het bepalen van de noodzaak van voorschrijven (lees: medicatie of verwijzen).
 • een recept of verwijzing tegelijkertijd ook direct een medische verklaring is van de voorschrijver.
 • het een taak is van de zorgverzekeraar om al dan niet in overleg met hun verzekerden vast te stellen of voorgeschreven (genees)middelen of een (door)verwijzing voor vergoeding in aanmerking komen.
 • de relatie tussen arts en patiënt negatief beinvloed wordt door discussies over vergoedingen door zorgverzekeraars, hetgeen ongewenst is.
 • dat artsen moeten stoppen met het tekenen van verklaringen, machtigingen en andere formulieren inzake vergoedingen van voorgeschreven (genees)middelen of anderzins.
 • het onwenselijk is, dat huisartsen worden betrokken in de informatie, interpretatie en uitvoering van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en verzekerden. 
   

24. Ons werkgebied is Drachten.

In Nederland heeft de huisarts een centrale rol toegewezen gekregen in het verlenen van zorg in de buurt. Elke huisartsenpraktijk heeft daarmee in meer of mindere mate zo zijn eigen werkgebied. Alleen op deze manier kan een huisarts op duurzame en verantwoorde wijze de acute en chronische zorg in de woonwijk blijven leveren.

(bron: Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012-2022)

 

25. Gevonden voorwerpen.

Gevonden voorwerpen worden niet langer dan 4 weken bewaard en daarna afgegeven bij de receptie in de hal.

 

26. Klachten: hoewel wij elke dag ons best doen om iedereen zo goed mogelijk te helpen, kan het voorkomen dat u niet goed geholpen bent. Het blijft mensenwerk. Blijf hier dus niet meer rondlopen, maar laat het ons weten. Het is uw goed recht dit terug te koppelen. Misschien lossen we het uiteindelijk toch samen op.

 

27. Inzage in uw medisch dossier
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en/of de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. U kunt  een kopie van uw medische dossier aanvragen via de assistente.

 

Na overlijden
Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u kunt alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

 

28. Overdracht van uw dossier naar een nieuwe huisarts
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

 

Bij uitschrijven wordt uw medisch dossier electronisch of per aangetekende post overgedragen aan de nieuwe huisarts. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

 

29. Uitleg over de informatie op deze website: de medische informatie of adviezen op deze website zijn voor eigen risico en vervangen nimmer een consult. Bij twijfel of onduidelijkheden over de inhoud van deze informatie, adviseren wij u altijd contact op te nemen met de praktijk of de huisarts.

 

 

versie 2 juni 2023